Advertisements

Pryderon ariannol am CPD Dinas Bangor

CPD Bangor

Mae bylchau yng nghyfrifon Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi cael sylw manwl gan archwilwyr ariannol, yn ôl dogfennau sydd wedi’u cyhoeddi gan Dŷ’r Cwmnïau.

Gwrthodwyd trwydded i’r clwb gael parhau i gystadlu yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor hwn gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru oherwydd materion ariannol.

Ymhlith y materion a godwyd gan archwilwyr yng nghyfrifon 2017 mae “dogfennau allweddol coll” ar gyfer tri mis cyntaf y flwyddyn ynghyd â diffyg dogfennau yn ymwneud â throsglwyddiad cyfranddaliadau mawr.

Mae cais wedi ei wneud am ymateb gan y clwb.

Mae adroddiad archwilydd yn cynnig barn annibynnol i gyfranddalwyr ynglŷn ag a yw’r cofnodion ariannol sydd wedi eu cyflwyno ar hyn o bryd yn rhoi darlun teg a chyflawn o sefyllfa ariannol y clwb.

Mewn dogfennau a gyhoeddwyd ar-lein ddydd Iau, fe ddywedodd archwilwyr ar ran Bangor nad oedden nhw’n medru “cadarnhau a oes cofnodion ariannol cywir wedi cael eu cadw” yn y clwb.

Fe ychwanegon nhw nad oedden nhw wedi “derbyn yr holl wybodaeth nac eglurhâd” oedd yn cael ei ystyried yn angenrheidiol ar gyfer archwiliad ariannol.

Fe ddywedodd nhw hefyd, fodd bynnag, nad oedden nhw wedi “canfod camddatganiadau yn adroddiad y cyfarwyddwr”.

Daeth yr archwilwyr i’r casgliad fod gwybodaeth allweddol ar goll am y cyfnod o Ionawr i Ebrill 2017.

O ganlyniad doedden nhw ddim yn medru profi “incwm a gwariant” ar gyfer y cyfnod.

“Doedden ni chwaith ddim yn fodlon bod dogfennau digonol wedi eu derbyn mewn perthynas â chyfranddaliadau ariannol werth £258,000,” medd yr archwilwyr.

Mae’r pryderon hynny’n ymwneud â throsglwyddiad 258,000 o gyfranddaliadau i gwmni Vaughan Sports Management – trosglwyddiad a roddodd reolaeth sylweddol o’r clwb i’r cwmni.

Mae CPD Dinas Bangor yn flaenorol wedi cadarnhau mai’r rheswm pam eu bod wedi disgyn i gynghrair is oedd eu datganiadau ariannol blynyddol a gwybodaeth ariannol am y dyfodol.

Advertisements

Be the first to comment on "Pryderon ariannol am CPD Dinas Bangor"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: